Algemene voorwaarden

1. Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten en werkzaamheden van Dance Center Vision.

1.2 Dance Center Vision is een eenmanszaak en is gevestigd op Dorpsstraat 106 6097 AR in Heel. Dance Center Vision is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54279763. Dance Center Vision wordt hierna aangeduid als “DCV”.

1.3 DCV heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en leslocaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.

1.4 Bezoekers (leerlingen, ouders, publiek etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van DCV en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de, op dat moment, daartoe bevoegde personen (docent/technici/etc.) op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

 

2. Inschrijvingen

2.1 Het lidmaatschap van DCV geldt voor onbepaalde tijd en gaat in als het inschrijfformulier wordt ondertekend.

2.2 Iedere nieuwkomer heeft recht op drie gratis proeflessen, tenzij anders is afgesproken met de eigenaar of docent.

2.3 Elk nieuw lid vult een inschrijfformulier in. Deze inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door een ouder/verzorger worden ondertekend.

2.5 Na inschrijving start de betalingsverplichting en dient het lesgeld binnen de gestelde termijn te worden voldaan.

2.6 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap van DCV te onderbreken in verband met vakanties. Alleen in geval van een ernstige blessure/ziekte of verhuizing uit de regio kan het lidmaatschap voortijdig worden opgezegd en vervalt de betalingsverplichting.

 

3. Betalingen en contributie

3.1 Betaling van het contributiegeld dient te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn op de betalingsinformatie.

3.2 Een dansseizoen van DCV telt twee betalingstermijnen. De eerste termijn loopt van de start van het seizoen (augustus/september) gedurende 18 lesweken. De tweede termijn loopt van januari/februari tot aan het einde van het seizoen. De betalingsinformatie wordt voorafgaand aan een nieuwe termijn uitgedeeld.

3.3 Bij tussentijdse inschrijving wordt het resterende contributiebedrag berekend, na aftrek van drie gratis proeflessen, tot aan het einde van de lopende betalingstermijn.

3.4 De kosten van het contributiegeld verschillen per leeftijdscategorie/lidmaatschap en kunnen worden ingezien op de website op de pagina ‘informatie’ onder het kopje ‘contributietarieven’.

3.5 De contributiebedragen gelden voor de termijn van 18 lessen (halfjaar). Gedurende de schoolvakanties biedt DCV geen lessen aan, tenzij dit anders gecommuniceerd wordt met de groepen.

3.6 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van DCV daartoe aanleiding geeft, is DCV bevoegd het lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan DCV verschuldigd is direct opeisbaar.

3.7 Als er een lidmaatschap is afgesloten bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer jegens DCV. Indien het contributiebedrag niet tijdig betaald kan worden, heeft de afnemer een informatieplicht. Hij/zij dient DCV in te lichten over eventuele onregelmatigheden.

3.8 Indien het contributiebedrag niet binnen de gestelde termijn betaald is, stuurt DCV een kosteloze betalingsherinnering. Indien het contributiebedrag ook dan niet binnen de gestelde 14 dagen wordt betaald, volgt een tweede herinnering waar € 7,50 aan verbonden is. Mocht er na de termijn van de tweede herinnering opnieuw geen betaling binnen zijn, dan wordt er een aanmaning gestuurd met € 15,- aan bijkomende kosten. Wanneer hier niet op wordt ingegaan, zijn wij gemachtigd om een extern incassobureau in te schakelen.

3.9 DCV is gemachtigd om maximaal eens per jaar de contributietarieven te verhogen, aan het begin van een nieuw seizoen. Indien een lid het niet eens is met de verhoging, kan hij/zij kosteloos het lidmaatschap per de wijzigingsdatum opzeggen/veranderen.

3.10 DCV kan indien een lid een bepaalde leeftijd heeft bereikt (volgens de inschrijfgegevens), het contributiebedrag verhogen volgens de vastgestelde contributietarieven (zie website ‘contributietarieven’ op de pagina ‘informatie’).

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 DCV is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gedupeerden dienen zelf aangifte te doen bij de politie. DCV stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepaste actie kan worden ondernomen. Gevonden voorwerpen worden een bepaalde tijd bewaard. Gelieve zelf te informeren naar verloren voorwerpen. Na een bepaalde tijd (aan het einde van elk seizoen) worden de gevonden voorwerpen verwijderd.

4.2 Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart het lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft die een mogelijk risico met zich meebrengen voor het volgen van de lessen van DCV. Indien er wel sprake is van een lichamelijke ziekte/beperking, dan dient dit te worden besproken met DCV en de betreffende docent.

4.3 DCV sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een lid/bezoeker of vanwege een lid/bezoeker aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.

4.4 DCV is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen en voorstellingen kunnen worden opgelopen.

4.5 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de betreffende docent.

 

5. Lidmaatschap

5.1 Het lidmaatschap van DCV geldt voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat het inschrijfformulier is ondertekend.

5.2 Deelname aan de danslessen, voorstellingen en wedstrijden gebeurt op vrijwillige basis. Indien deelname niet gewenst/mogelijk is, dient dit tijdig besproken te worden met DCV en de betreffende docent.

5.3 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van DCV of van de beheerder/eigenaar van de leslocaties zal in rekening worden gebracht.

5.4 Kauwgom is niet toegestaan tijdens de les/voorstellingen vanwege veiligheidsvoorschriften.

5.5 De danszalen dienen betreden te worden met geschikt binnenschoeisel of blote voeten.

 

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is DCV niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.

6.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

 

7. Beëindigen lidmaatschap

7.1 Het lidmaatschap dient te worden opgezegd 14 dagen voordat de eerste les van de nieuwe betalingstermijn start, anders wordt de eerstvolgende termijn volledig in rekening gebracht.

7.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden via het e-mailadres van DCV.

 

8. Privacyreglement Dance Center Vision

8.1 DCV verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8.2 De privacyverklaring van DCV is te vinden op de website.

 

9. Geldigheid recht

9.1 Op iedere overeenkomst met DCV is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Limburg, locatie Roermond.

Reactiemogelijkheid is gesloten